El Programa d'Horts Urbans de Terrassa va entrar en vigor el 23 de maig de 2013.

Les entitats interessades poden presentar el projecte d'implantació d'un hort urbà, d'acord amb els objectius i les condicions establertes en el Programa d'Horts Urbans de Terrassa

Les persones particulars propietàries d'un solar privat que l'hagin cedit en custòdia a una entitat per desenvolupar un projecte d'hort urbà, poden fer la petició de formalització d'un conveni de col•laboració amb l'Ajuntament. Un cop signat l'esmentat conveni, podran sol·licitar un ajut econòmic de bonificació de l'IBI, d'acord amb les bases establertes en l'Annex 2 de l'esmentat Programa.

Qui pot fer les sol·licituds?

 • Entitats de caire social, pedagògic, terapèutic o ambiental inscrites al registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes
 • Persones propietàries de solars urbans cedits mitjançant acord de custòdia a entitats

Documentació que cal presentar:

 • Entitat: Projecte d'implantació i desenvolupament de  l'hort urbà que haurà d'incloure:
  • objectius a acomplir d'acord amb el Programa
  • repartiment de l'espai i sistema de conreu
  • instal·lacions i infraestructures necessàries
  • subministrament i consum d'aigua previst
  • gestió dels residus
  • normes de funcionament intern
 • Persona particular: Contracte de cessió gratuïta en custòdia per part del propietari del solar a l'entitat sense ànim de lucre que haurà de contenir com a mínim:
  • els objectius, els compromisos i les responsabilitats d'ambdues parts
  • la durada de la cessió del solar i les actuacions a fer
 • Persona particular: sol•licitud d'ajut econòmic que ha d'incloure:
  • dades identificat ives del sol•licitant com a propietari del solar urbà
  • documentació acreditativa de reunir els requisits específics ( titular del solar, acord de custòdia signat,  conveni de col·laboració signat, estar al corrent del pagament de l'IBI)
  • dades bancàries on transferir l'ajut
  • declaració indicant la superfície total del solar i la superfície objecte de cessió

Sol·licitud per a participar en el Programa d'horts urbans de Terrassa

 

Enllaços d'interès 

 • Programa Canal Terrassa "Contrast: Els horts urbans." Durada 20:28 minuts