Actuacions generals de prevenció d'incendis

L'alcalde de Terrassa dicta anualment el ban de prevenció d'incendis forestals als boscos del terme municipal, que contempla actuacions generals per a tot l'any i actuacions concretes pel període de risc, comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

Ban de prevenció d'incendis forestals

L'Ajuntament disposa d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals on es recullen les accions a prendre en el terme forestal destinades al manteniment de camins de la xarxa bàsica de prevenció i vigilància, punts d'aigua i altres actuacions per a la preservació del medi natural. 

Per aquestes finalitats disposa de la col·laboració de l'Agrupació de Defensa Forestal de Terrassa i dels Voluntaris Forestals de Terrassa

Ubicació dels hidrants

Aquí podeu consultar la ubicació dels hidrants existents al municipi de Terrassa. 

Prohibició de crema de restes vegetals

L'alcalde de Terrassa en data 4 de febrer de 2015 va aprovar la prohibició de crema de restes vegetals en tot el terme municipal de Terrassa de manera permanent, per tal de preservar els ecosistemes de l'Anella Verda i reduir el risc d'incendi forestal.

Només de forma excepcional es podran autoritzar cremes per motius fitosanitaris quan hi hagi perill d'infecció i l'autoritat competent en sanitat vegetal determini que és necessària la crema de les restes.

Veure Nota de premsa   

Més informació

Informació relacionada

Mapa de perill d'incendi forestal