El Consell Escolar Municipal aprova per unanimitat les conclusions i propostes sorgides de l'estudi "L'escolarització a Terrassa"

Per a la diagnosi s'han celebrat diverses reunions de treball amb participació dels agents socioeducatius de la ciutat

Consell Escolar MunicipalEl plenari del Consell Escolar Municipal, reunit ahir 15 d'octubre a l'Institut Can Roca i presidit per l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, va aprovar per unanimitat el document provisional de conclusions i propostes fruit de l'estudi "L'escolarització a Terrassa. Diagnosi i propostes d'equitat educativa". Durant el Consell, també va presentar les seves propostes al respecte la Comissió d'Escolarització Equilibrada.

Després de la publicació de l'informe del síndic de Greuges de Catalunya sobre "La segregació escolar a Catalunya" l'any 2016, l'Ajuntament, a través del Servei d'Educació, va encarregar un estudi focalitzat en la realitat de Terrassa a les sociòlogues Florencia Kliczkowski i Judith Jakovkis, per al qual es va comptar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Terrassa és la tercera ciutat de Catalunya en termes poblacionals i, en conseqüència, la grandària de la seva xarxa educativa amb les seves especificitats fa que la planificació educativa sigui especialment complexa i aquest estudi per a la diagnosi de la situació actual n'ha estat el punt de partida.

L'estudi "L'escolarització a Terrassa. Diagnosi i propostes d'equitat educativa" s'ha fet a partir de dades facilitades pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa i els Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per a la diagnosi s'han celebrat diverses reunions de treball amb participació dels centres de la ciutat sostinguts amb fons públics, personal de Serveis Socials, Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) de Terrassa, Inspecció d'Educació, etc. L'equitat educativa és un repte que ha de ser abordat des de multitud d'àmbits diferents, de manera que es fa imprescindible el treball en xarxa de forma cooperativa i corresponsable de tothom que, d'una manera o altra, intervé en els processos educatius.

Paral·lelament a la realització d'aquest estudi, es va crear una Comissió d'Escolarització Equilibrada en el si del Consell Escolar Municipal, amb l'objectiu d'avançar en el debat corresponsable que el tema requereix. En aquesta Comissió s'ha acordat un paquet de mesures per a l'escolarització equilibrada que s'ha contrastat amb el resultat de l'estudi; essent elevat el document al plenari del Consell Escolar Municipal per a la seva valoració i anàlisi.

Conclusions de l'estudi i mesures proposades

Terrassa és un municipi que haurà d'afrontar grans reptes pel que fa a l'equitat educativa en els pròxims anys. Els índex de segregació escolar de l'alumnat d'origen estranger a la ciutat, per exemple, són sensiblement superiors a la mitjana catalana en educació primària, i lleugerament superiors a secundària. Aquesta situació requereix d'un abordatge complex, a llarg termini i amb la implicació i corresponsabilització de tots els actors, tant municipals com de l'administració educativa, involucrats en l'escolarització a la ciutat.

Cal remarcar que l'educació a l'etapa obligatòria és competència del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, però la voluntat municipal d'oferir el millor servei possible a la ciutadania i de vetllar per la igualtat d'oportunitats es manifesta, entre d'altres actuacions, per impulsar la implementació d'algunes de les mesures proposades, mentre que altres mesures faran necessaris canvis legislatius o decisions governamentals. Aquestes mesures s'han d'aplicar des de diferents àmbits o processos, com per exemple:

 • Planificació, que permeti un nombre suficient de places per donar cabuda a tot l'alumnat, però amb una distribució equilibrada en el territori i que compti amb el marge suficient com per atendre les diferents necessitats d'escolarització (reserva de places per alumnat amb necessitats educatives específiques, matrícula viva, etc.). També la planificació ha de donar resposta a una adscripció justa entre els centres de primària i de secundària de la ciutat.
 • Gestió de l'escolarització, en la qual les comissions de garanties han de vetllar pel compliment de les normatives i acords que regulen aquest procés.
 • Acompanyament a les famílies, per facilitar la integració i la participació d'aquestes en el procés educatiu dels seus fills, garantint així la igualtat d'oportunitats d'èxit de tots els infants i joves de la ciutat.
 • Corresponsabilitat de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics i consciència ciutadana de la necessitat d'heterogeneitzar la composició escolar per avançar en la construcció d'una societat integrada, diversa i plural.
 • Potenciar la integració de tots els centres educatius en les respectives comunitats, facilitant la visibilitat dels seus projectes educatius i ajudant a la seva singularització (projectes innovadors o singulars com el Programa Magnet, projectes artístics, etc.). Serà necessària una adequada priorització dels recursos d'acord amb les necessitats dels diferents centres educatius.
 • Treball en xarxa de totes les administracions i de tota la comunitat educativa.

Algunes d'aquestes mesures recollides a l'estudi ja estan en marxa des de fa temps (bon funcionament de les comissions de garanties de matriculació, acompanyament a les famílies, oferta d'activitats artístiques als centres, etc.), però cal fer una avaluació i un pla d'actuació per optimitzar-les i millorar-les. D'altres, s'han començat a implementar a mesura que la Comissió d'Escolarització Equilibrada del Consell Escolar Municipal anava avançant en les seves propostes en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats. Per últim, algunes d'aquestes mesures hauran de ser implementades de nou com a resultat de les propostes de les Conclusions de l'estudi.

Mesures ja en marxa

Els esforços municipals per l'equitat educativa venen de lluny i s'han reforçat encara més els darrers anys. A continuació detallem alguns exemples de mesures, ja en marxa, destinades a impulsar la igualtat d'oportunitats des del Servei d'Educació municipal:

Escoles bressol municipals

 • Increment dels serveis d'espais familiars, que permeten l'assessorament a famílies per a la criança dels seus infants. La majoria d'aquests espais són gratuïts i es fan en estreta col·laboració amb els Serveis Socials municipals per garantir l'atenció a les famílies que més ho necessiten.
 • Desenvolupament de la xarxa de la petita infància 0-6. La raó de ser de la xarxa d'equips professionals i entitats ciutadanes és col·laborar per acompanyar les famílies de la ciutat en la seva tasca d'educació i criança des de la corresponsabilitat, el respecte i la confiança, perquè els infants creixin autònoms i solidaris. La xarxa està constituïda a cada districte per les escoles bressol, escoles de primària, associacions de mares i pares, Serveis Socials, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç CDIAP Magroc, centres d'atenció primària, Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) de Terrassa, biblioteques i Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental II. A més, a nivell de la xarxa de xarxes hi participen el Servei d'Educació, Serveis Educatius del Vallès Occidental, l'Institut de Salut i Benestar Social i Servei d'Atenció Immediata, la regidoria de Salut, l'Hospital de Terrassa i l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.
 • La relació del Servei d'Educació amb els Serveis Socials és molt estreta per garantir el màxim d'atenció necessària que requereixen les famílies amb més dificultats. D'una banda, es fa un seguiment personalitzat dels infants en situació de risc i es coordinen els serveis per valorar la necessitat d'ajuts complementaris, especialment per ajuts per menjador. D'altra banda, abans de la preinscripció es duen a terme reunions amb les persones responsables de Serveis Socials, dels Centres de Desenvolupament i Atenció Infantil i de l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic per fer reserves de plaça de tots aquells infants amb necessitats educatives  especifiques per raons socioeconòmiques  i culturals amb situació de risc, per  tal d'assegurar que tindran plaça d'escola bressol amb menjador i amb el suport del descompte econòmic corresponent.

Promoció i Innovació Educativa

 • Increment de la dotació pressupostària per als ajuts destinats a l'àmbit de millorar la igualtat d'oportunitats, que són gestionats directament pels consells escolars dels centres educatius públics de la ciutat d'escoles bressol, primària i secundària amb l'objectiu de cobrir les necessitats de l'alumnat en la compra de material escolar i en el pagament de sortides escolars.
 • Beques a estudiants de secundària. El Servei d'Educació lliura 22 beques per a alumnat que ha finalitzat la secundària obligatòria i 15 per a alumnat que ha finalitzat la secundària postobligatòria.
 • Guia d'Activitats per a Mares i Pares. El Servei d'Educació presenta aquesta Guia com una eina de creixement personal i de promoció de les habilitats educatives en relació amb el nostre entorn més immediat, la família.
 • Guia d'Activitats i Serveis Educatius. Aquesta Guia és el resum de tota l'oferta d'activitats que, des de diferents àmbits temàtics i sectors socials, es posa a l'abast dels docents per facilitar la tasca de desenvolupament del currículum. La finalitat és garantir la igualtat d'oportunitats educatives a tots els infants i joves de la ciutat.
 • Programa Magnet i Aliança 360º. L'Ajuntament de Terrassa participa d'aquests programes impulsats per diferents entitats i administracions. El Programa Magnet promou el desenvolupament de projectes educatius vinculant l'escola o institut amb una institució de prestigi de la ciutat. Aquest any s'ha sumat a aquest programa l'Institut Nicolau Copèrnic en aliança amb el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, per millorar la qualitat educativa del centre i els resultats acadèmics de l'alumnat. L'Aliança 360º consisteix en impulsar accions educatives més enllà de l'espai lectiu a les aules, amb activitats extraescolars, reforç escolar, etc. de forma coordinada amb el teixit associatiu dels barris.
 • Terrassa també participa en la coordinació dels centres que estan treballant amb el projecte Escola Nova XXI, que proposa una transformació del sistema educatiu per actualitzar-lo amb noves pràctiques d'aprenentatge.

Pla Educatiu d'Entorn

El Pla Educatiu d'Entorn és una proposta i un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. Té dos objectius: aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència. Les seves actuacions i els seus programes es coordinen amb els projectes de barris per tal d'afavorir l'eficàcia i la coherència de les accions del territori. Es duu a terme als districtes 2, 3, 4 i 6.

Coordinades des dels plans educatius d'entorn, es duen a terme activitats artístiques a escoles i instituts de màxima complexitat. Aquestes activitats són dutes a terme majoritàriament per docents de l'Escola d'Art i Disseny de Terrassa i de l'Escola Municipal de Música – Conservatori de Terrassa.

Orientació i promoció de la Formació Professional

 • Beques per a la mobilitat. Mitjançant aquestes beques es promou i faciliten les pràctiques a l'estranger, factor determinant en el trànsit de l'etapa formativa a l'etapa laboral.
 • Tutoria d'acompanyament en les transicions adolescents. Programa que es realitza coordinadament amb altres serveis municipals i que fa un seguiment de la continuïtat educativa dels joves que finalitzen l'etapa de l'ensenyament obligatori.
 • "La maleta de les famílies", projecte d'orientació educativa impulsat per la Diputació de Barcelona adreçat a les famílies d'alumnes d'educació secundària en el procés d'acompanyament als seus fills en la tria d'itinerari educatiu i professional que comporta la transició als estudis postobligatoris. Aquest projecte  s'emmarca en l'estratègia per afavorir la reducció de l'abandonament escolar prematur i facilitar les transicions educatives a través de l'orientació, que es va iniciar el 2014 dins el Pla pilot d'orientació 2014-2016.
 • Premis Nous Professionals. L'Ajuntament de Terrassa i el Consell de la Formació Professional de Terrassa, amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, la Cecot, els departaments d'Ensenyament i d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i els sindicats CCOO i UGT, continuen celebrant els Premis dels Nous Professionals, que van ja per la dotzena edició. Aquests premis pretenen motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu d'alumnes que estan cursant Cicles Formatius de qualsevol família professional, així com els Programes de Formació i Inserció (PFI) mitjançant el reconeixement públic de projectes individuals o col·lectius.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Gestió equilibrada de l'escolarització. La reserva de places per a alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques i culturals és una de les eines amb què des de l'OME es pot contribuir a disminuir la segregació escolar. Per fer una reserva de places efectiva és molt important fer una bona detecció de les necessitats i després un seguiment de l'escolarització. L'OME ha millorat la detecció amb un major treball conjunt entre les escoles bressol públiques i els Serveis Socials i també amb un major treball conjunt amb la inspecció del Departament d'Ensenyament i l'EAP (equips d'assessorament i orientació psicopedagògica). Per a aquest curs, el Servei d'Educació ha incrementat de manera molt significativa la reserva de places a P3 i 1r d'ESO en dues zones d'escolarització (de 2 fins a 4 per aula) per a alumnat amb necessitats educatives per raons socials i culturals desafavorides (105 reserves a P3 i 170 reserves a 1r d'ESO). D'aquesta manera s'ha augmentat l'heterogeneïtat de l'alumnat i s'ha garantit una distribució més equilibrada.

Patis Oberts

Aquest any s'ha recuperat el projecte de Patis Oberts com a experiència pilot a 8 centres de la ciutat, proposant un model que permeti la intervenció socioeducativa per incrementar les possibilitats d'esbarjo d'infants i joves mitjançant activitats lúdiques i socioeducatives.

Districte Jove

El programa Districte Jove és un projecte d'intervenció socioeducativa a la ciutat de Terrassa, impulsada pel Servei de Joventut i Lleure Infantil, adreçat als i les joves d'entre 12 i 25 anys. El projecte fomenta la participació activa a partir d'una oferta d'activitats lúdico-educatives gratuïta pensades per aprofundir i treballar aspectes relacionals i personals dels i les joves. La programació te en compte la necessitat d'oferir activitats i recursos diferenciats per interessos i franges d'edat, amb l'objectiu de poder acompanyar els joves en la definició del seu itinerari personal. A més qualsevol jove o grup de joves pot adreçar-se al servei per a proposar activitats de tota mena, en línia de potenciar la participació activa dels i les joves. Les activitats es porten a terme a cinc espai de referència repartits pel territori (Lokal de Sant Llorenç, Punt Maurina, Espai Bit, Casal de Can Parellada i Casa Baumann), a més d'en altres equipaments municipals dels districtes com Centres Cívics, escoles públiques, poliesportius i altres espais públics.