Comencen les obres d'urbanització del carrer de Velázquez, al barri de la Maurina

És una de les últimes actuacions previstes dins el Pla de Barris 

L'Ajuntament de Terrassa ha començat avui els treballs de pavimentació, accessibilitat, mobilitat i serveis que es realitzaran al carrer de Velázquez, en el tram comprès entre el carrer de Dom Bosco i la Ronda de Ponent. El projecte s'executa en el marc d'actuació del Pla de Barris de la Maurina i va a càrrec de l'empresa Curnal Invest S.L. El pressupost d'adjudicació és de 193.204,88 euros i el termini previst de les obres és de dos mesos. L'execució del projecte afectarà la mobilitat de la zona, ja que comportarà talls totals de trànsit al carrer de Velázquez, entre la Ronda de Ponent i el carrer de Dom Bosco, tot i que els accessos als guals estan garantits.

Les actuacions es concretaran a la xarxa de clavegueram, d'enllumenat, de serveis i d'asfaltat. Els treballs consistiran en eixamplar les voreres i deixar només una banda d'aparcament. A l'altra, es plantaran de forma alineada arbres de freixes de fulla petita, que es regaran amb un nou sistema de reg automàtic per degoteig. El projecte també preveu renovar la xarxa de drenatge superficial i la connexió dels claveguerons d'aigües pluvials als edificis existents per millorar la captació. Es conservarà el col·lector actual, es farà una redistribució dels embornals per tal d'aprofitar els que ja hi ha i es buscarà una nova ubicació pels nous, amb l'objectiu d'augmentar-ne la captació.

Pel que fa als altres treballs d'urbanització, el projecte contempla instal·lar un nou enllumenat públic de led; soterrar la xarxa aèria de baixa tensió; modificar les xarxes de serveis per adaptar-los a la nova ordenació del carrer i substituir la canalització de fibrociment de la xarxa d'aigua potable que hi ha a les voreres nord i sud, entre els carrers de Dom Bosco i de Franc Comptat. També es renovarà la senyalització horitzontal i la vertical.

La calçada es pavimentarà amb un nou paquet de ferms i a les voreres es col·locarà vorada granítica i panot de nou pastilles, igual que la resta de carrers que s'han urbanitzat dins del Pla de Barris de la Maurina. Pel que fa a les adaptacions per millorar l'accessibilitat destaquen la instal·lació de bandes per a invidents en els passos de vianants i voreres amb amplades suficients lliures d'obstacles.

El Pla de Barris és una actuació integral de millora de la Maurina, que es va començar a desenvolupar l'any 2008, i on l'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya aporten els fons necessaris per executar projectes urbanístics i de millora de l'espai públic, com també programes de caràcter social, amb treballs sobre la convivència i la dinamització econòmica i comercial de la zona. El pla finalitzarà el desembre de 2018 coincidint amb la conclusió de la darrera pròrroga del Pla de Barris, que l'Ajuntament va demanar a la Generalitat per garantir l'execució dels projectes previstos.