Per fer possible l'execució del pressupost de l'Ajuntament i contribuir a la millora de la gestió municipal, els Serveis de Gestió Tributària i Recaptació vetllen i faciliten el compliment de les obligacions tributàries per part de la ciutadania.

Entre les funcions principals que es porten a terme, destaquen:

  • Gestionar i recaptar els tributs (impostos, taxes i contribucions especials) i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament.
  • Dur a terme la inspecció relativa a tots els impostos i taxes municipals, així com de les activitats del municipi.
  • Instruir procediments d'embargament per tal d'aconseguir el cobrament dels ingressos municipals.
  • Dur a terme la gestió delegada del Cadastre Immobiliari del Municipi.
  • Gestionar el procediment sancionador del Trànsit.
  • Atorgar els beneficis fiscals i ajuts per facilitar el compliment de les obligacions tributàries municipals.

D'acord amb el Decret d'alcaldia número 2565 de 16 de març, s'ha aprovat un conjunt de mesures fiscals per flexibilitzar el calendari de pagaments, en el marc del Pla d'Emergència Municipal de Terrassa activat pel coronavirus Covid-19.

 

Informació general sobre el pagament de tributs i multes


Domiciliar el pagament dels impostos municipals és la manera més còmoda i senzilla de fer front a les obligacions tributàries:

  • Permet gaudir de bonificacions per pagaments únics domiciliats.
  • Permet fer pagaments fraccionats sense cap tipus de cost.
  • Permet despreocupar-se dels terminis de pagament i d'haver de pagar recàrrecs per fer pagaments fora de data.
  • Estalvia temps de desplaçaments i d'espera.

Més informació sobre el pagament de tributs i multes en https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/pagaments