Els districtes són les divisions territorials més grans de la ciutat i funcionen en algunes competències com a unitats de gestió municipal de proximitat. A Terrassa hi ha set districtes que inclouen els 35 barris consolidats del municipi i algunes àrees de població disseminades.

El seu origen respon a criteris censals i la divisió coincideix en molts casos amb barreres naturals que s'han convertit -amb el temps- en eixos viaris importants.

Com unitats de gestió municipal de proximitat, els districtes compten amb la figura del regidor de districte, amb serveis municipals descentralitzats i amb òrgans de participació ciutadana en els assumptes públics:

  • Regidories de districte. Els regidors/regidores de districte presideixen els Consells Municipals de Districte, vetllen pel manteniment de les relacions amb la ciutadania i les entitats i fan el seguiment de l'acció del govern en el territori respectiu
  • Serveis Socials. Equips d'Atenció Social Primària. Ofereixen informació, orientació i suport personalitzat en situacions de dificultats personals i familiars que limiten la qualitat de vida i l'autonomia de les persones
  • Policia de barri. Són agents amb destinació de manera continuada a la mateixa zona, a un o més barris concrets de la ciutat. Ofereixen un servei de proximitat que permet una dinàmica de resposta ràpida de cara a la detecció i resolució dels problemes que es puguin donar en els barris de la ciutat. D'aquesta manera, vetllen per la seguretat ciutadana i responen als requeriments dels veïns i veïnes, escoles, comerços, etc. Tenen una especial atenció al trànsit (prevenció d'accidents, controls a les entrades i sortides de les escoles) la detecció de l'absentisme escolar, el vandalisme, etc.
  • Oficina del districte. Seu de la regidoria de districte i de la coordinació tècnica del districte 
  • Consells Municipals de Districte. Òrgans de consulta i participació ciutadana en els assumptes públics, formats per representants de les entitats del territori i dels grups polítics municipals