El servei de Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa convoca el concurs literari "El fil dels records" en el marc de la programació de les activitats de Gent Gran.

 

Les finalitats del concurs són incentivar, impulsat i promoure la creació literària i l'ús de les noves tecnologies de la gent gran de la ciutat de Terrassa, fent visible la seva activitat narrativa.

El tema central de les obres serà sobre els records, la memòria que tenen de quan van arribar a Terrassa o de Terrassa quan eren nens o joves.

El veredicte del jurat es farà públic en l'acte del Dia Internacional de la Gent Gran,  el mes d'octubre.

Per a més informació consultar les bases al següent enllaç:

El fil dels records

Bases:

Objecte del concurs

La regidoria del servei de Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa convoca el "Concurs literari El fil dels records " en el marc de la programació de les activitats de la Gent Gran.

Les finalitats del concurs són incentivar, impulsat i promoure la creació literària i l'ús de les noves tecnologies de les persones grans de la ciutat de Terrassa, fent visible la seva activitat narrativa.

A qui s'adreça

Aquest concurs s'adreça a persones que estiguin empadronades a la ciutat de Terrassa i que tinguin 60 o més anys, L'edat establerta s'haurà d'acreditar en data 31 de desembre de l'any de la convocatòria.

Queden excloses les persones que actualment treballen a l'Ajuntament de Terrassa i als seus organismes autònoms i empreses municipals. O que hi hagin treballat fins 31 de desembre de 2018.

Tema central

El tema central de les obres serà sobre els records, la memòria que tenen de quan van arribar a Terrassa o de la ciutat de Terrassa quan eren infants o joves.

Requisits de les obres i forma de presentació

 1. Les obres presentades podran ser escrites en llengua catalana o castellana

 2. Podran concursar obres considerades dins del gènere de la narrativa. S'exclouen, per tant, treballs de poesia, assaig, etc.

 3. Es podrà presentar un únic treball per persona sobre el tema central

 4. Totes les obres presentades hauran de ser originals, inèdites i no haver estat guanyadores de cap concurs literari, per tant no hauran estat presentades a cap altre premi o certamen pendent d'adjudicació

 5. Les obres es presentaran en format PDF, DIN A4, lletra Arial 12, a doble espai, amb una extensió mínima de 6 pàgines i màxima de 15 pàgines. S'hi afegirà una portada amb el títol de l'obra i el pseudònim

 6. Per garantir l'anonimat de l'autoria dels treballs presentats, el Servei de Gestió Econòmica i administrativa de l'àrea 3 lliurarà a la secretaria del jurat del concurs les obres presentades sense acompanyar-les de cap element identificatiu. Un cop es disposi del veredicte del jurat, el Servei de Gestió lliurarà a la secretaria la relació de les obres presentades amb totes les dades de caràcter personal

 7. El personal del Servei de Gent Gran, així com els membres del jurat, no mantindran cap tipus de correspondència amb les persones participants en relació a les seves obres

Lloc i termini de presentació

 1. El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i fins el dia 6 de setembre de 2019, inclòs. Tota la informació estarà disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa

 2. Les obres es podran presentar mitjançant la Seu Electrònica o bé a les OAC de Terrassa

 3. El text íntegre de les Bases i convocatòria es podran consultar al blog blogs.terrassa.cat/activa60 i a la Web Municipal de l'Ajuntament de Terrassa

 4. Per a més informació es pot contactar amb Servei Promoció Gent Gran (C/ Sant Ildefons, 8 / telèfon 93 788 33 33)

Jurat

 1. El jurat d'aquest concurs estarà presidit per la regidoria delegada de Promoció de la Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa i format per una persona representant de la Federació d'Associacions de Gen Gran de Terrassa – FACGG, una persona representant del món literari local, la mateixa regidoria delegada i la persona cap del Servei de Promoció de la Gent Gran

 2. Actuarà de secretària del jurat, sense vot, la tècnica del Servei de Promoció de la Gent Gran

 3. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

Premis

Els premis d'aquest concurs són:

 • 1er premi:  Diploma i obsequi
 • 2on premi: Diploma i obsequi
 • 3er premi:  Diploma i obsequi

El jurat podrà declarar desert algun dels premis.

Lliurament dels premis

La lectura del veredicte del jurat i el lliurament dels premis es faran dins de l'acte Institucional del Dia Internacional de la Gent Gran.

Propietat i publicació de les obres

 1. Les 3 obres guanyadores es posaran a disposició del públic a les biblioteques públiques de Terrassa

 2. L´Ajuntament de Terrassa es reserva el dret de disposar dels treballs guanyadors, esmentant-ne l'autoria, si en algun moment ho consideren oportú

 3. L'organització es compromet a mantenir l'anonimat de les obres no guanyadores

Acceptació de les bases

 1. La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases, així com els drets i obligacions que se'n deriven. I el seu incompliment anul·la la participació

 2. Qualsevol aspecte no previst serà resolt a criteri de la organització