La ciutat de Terrassa ha experimentat diferents processos migratoris al llarg de la seva història. La diversitat poblacional que se'n deriva d'aquests moviments suposa una font de riquesa que aporta creativitat i contribueix a fer de Terrassa una ciutat més oberta. Això no obstant, també representa un repte per a la igualtat, la convivència i la cohesió social.

Per això, des del Servei de Ciutadania es promou l'acollida de les persones nouvingudes a la ciutat; es vetlla per la inclusió de tota la ciutadania amb igualtat de condicions; es fomenta la convivència i la interacció positiva entre persones de diferents orígens i sensibilitats culturals diverses; i es fa difusió i defensa dels drets de les persones i dels col·lectius diversos.

 

IMPORTANT: Suspès provisionalment el servei d'elaboració i notificació d'informes d'estrangeria, competència de la Generalitat de Catalunya

En el context d'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 declarat Reial decret 463/2020, de 14 de març, i d'acord amb la Resolució del secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 14 de març, per la qual s'aprova el Pla de contingència enfront el virus SAR S-CoV-2, s'ha suspès provisionalment el servei d'elaboració i notificació d'informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya, fins que s'habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica en aquest àmbit. Durant aquest període, la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania està en permanent comunicació amb les oficines provincials d'estrangeria per coordinar la resolució dels expedients administratius d'estrangeria.

Per l'excepcionalitat d'aquesta situació, i en salvaguarda dels drets i interessos de les persones interessades, es facilita la següent informació en relació amb els tràmits de sol·licitud, elaboració i notificació dels informes d'estrangeria:

1) Presentació de noves sol·licituds: si bé es manté el registre de sol·licituds en els termes de l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques, des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma (14 de març), i durant la seva vigència, se suspèn el tràmit de l'alta de les sol·licituds d'informes d'estrangeria en totes les seves modalitats (INF01; INF02; INF03 i INF04), fins que s'habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica en aquest àmbit. Les sol·licituds registrades durant aquest període excepcional iniciaran la seva tramitació quan cessi l'alarma decretada o, si escau, fins que s'habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica en aquest àmbit.

2) Sol·licituds presentades abans del 14 de març que es trobin en fase de proposta municipal o de resolució de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania: se suspèn la tramitació i s'interrompen els terminis procedimentals, fins que s'habiliti la possibilitat de tramitació telemàtica en aquest àmbit o fins la seva represa quan perdi vigència l'estat d'alarma decretat o, si s'escau, la seva pròrroga.

3) Informes d'estrangeria emesos abans del 14 de març que, per incidències informàtiques o per aturada del servei postal de notificació administrativa, no han estat notificats a la persona interessada: se suspèn el termini de caducitat d'aquests informes (3 mesos a comptar des de la seva emissió) que no començarà a comptar fins que sigui notificat fefaentment a la persona interessada quan perdi vigència l'estat d'alarma decretat o, si s'escau, la seva pròrroga.

4) Informes d'estrangeria emesos i notificats abans del 14 de març vinculats a procediments d'estrangeria no iniciats o en fase d'instrucció: com ha determinat la Direcció General de Migracions de la Secretaria d'Estat de Migracions, s'acceptaran tots els documents exigibles en el procediments d'estrangeria que hagin caducat durant la situació actual d'excepcionalitat.

IMPORTANT! Per a aquells casos en que la persona estrangera disposi d'una autorització excepcional de l'Oficina d'Estrangers per presentar la sol·licitud del procediment 2/2 d'estrangeria, través del Registre Electrònic Comú (REC) utilitzant el localitzador de cita anul·lada, i en el benentès que mantenim la coordinació amb les Oficines d'estrangers competents a Catalunya, recomanem adjuntar el formulari de sol·licitud d'informe degudament registrat als efectes de poder completar l'enviament telemàtic a l'Oficina d'Estrangers que correspongui.

Des de la Generalitat de Catalunya s'està treballant per implementar la tramitació electrònica en tot el procediment d'elaboració i notificació d'informes d'estrangeria a fi i efecte que el servei pugui recuperar la seva operativitat en tots els casos indicats.

Per a més informació podeu adreçar-vos al ‘Servei Info-Migració" de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania que manté la seva atenció telefònica a través de les línies 93 270 12 30; 93 270 16 78 i 93 270 20 78 (en horari de 9 a 17h, de dilluns a divendres) i telemàtica a través de la bústia electrònica infomigracio@gencat.cat.

 

Atenció telefònica i en línia dels serveis d'assessorament en tràmits d'estrangeria atesos per CITE-CCOO i AMIC-UGT

Durant l'estat d'alarma s'ha suspès l'atenció presencial per part de CITE i AMIC (carrer de la Unió, 23). Les consultes es poden fer per via telefònica i correu electrònic a:

CITE  - CCOO
934 812 720 (de 9h a 19h de dilluns a divendres)
cite@ccoo.cat

AMIC - UGT
642 87 94 19 (de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15h a 17h i divendres de 9h a 15h) o al 937 809 366
amic@associacioamic.cat