L'aigua és un recurs escàs que hem de cuidar, mantenir i estalviar entre tots i que s'ha de gestionar amb criteris d'interès general i de béns comuns. L'abastament d'aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, per la qual cosa el seu accés ha de ser universal i assequible per a tothom. 

Des del 10 de desembre de 2018, l'Ajuntament de Terrassa gestiona de manera directa el servei públic d'abastament d'aigua a la ciutat a través de la nova entitat pública empresarial local www.taigua.cat.

 

Amb Taigua, Terrassa s'ha convertit en un dels municipis més grans de l'Estat que ha apostat per la gestió municipal directa com a garantia d'un servei públic, eficient, de qualitat, transparent, participatiu, equitatiu i social. Una de les novetats que ha incorporat la gestió municipal directa del servei d'abastament d'aigua ha estat l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT), creat per articular la participació ciutadana en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afecten aquest àmbit.

L'OAT està adscrit a l'Ajuntament de Terrassa, té un caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, amb capacitat per elaborar estudis, informes i propostes en la gestió de l'aigua. També té potestat per tirar endavant acords que hauran de ser considerats pel govern municipal amb l'objectiu d'incorporar la participació ciutadana en la definició de polítiques i decisions estratègiques per al bon funcionament del servei.

Des del Servei de Medi Ambient treballem per una gestió integral del cicle de l'aigua, que va des de l'obtenció i la seva distribució de l'aigua fins a la depuració de les aigües residuals. Entre altres tasques, millorem i mantenim la xarxa d'aigua potable, autoritzem i controlem els abocaments d'aigües residuals de caràcter industrial a la xarxa de clavegueram municipal i gestionem el sistema de sanejament. 

Els Serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa i el Departament de Salut de la Generalitat vetllen per garantir la qualitat de l'aigua dels ciutadans.